Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Mgr. Patrik Dulovič - VERA, miesto podnikania: Brestová 1468/8, 07101 Michalovce, IČO: 53224451, IČ DPH: SK 1083684690, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, číslo živnostenského registra: 807-12191 ( ďalej ako „predávajúci“ ) a zákazníkom ( ďalej „kupujúci“ ), pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.verapostele.sk. Tieto obchodné podmienky sú voľne prístupné kupujúcemu na internetovej stránke predávajúceho pred samotným zadaním objednávky tovaru.
Pre vylúčenie pochybností platí, že kupujúcim je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Pod pojmom spotrebiteľ sa chápe výlučne fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej, alebo profesijnej činnosti. Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
Pod pojmom podnikateľ sa rozumie osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda osoba zapísaná v živnostenskom registri, obchodnom registri, alebo podnikajúca na základe iného oprávnenia na základe osobitných predpisov, alebo fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu a pri vyplnení objednávky zadá do formulára svoje IČO. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade rozdielu medzi týmito obchodnými podmienkami a samotnou zmluvou, majú prednosť dojednania uvedené v samotnej zmluve.
Prevádzka predávajúceho:
Mgr. Patrik Dulovič - VERA, prevádzka VERA nábytok, Priemyselná 21, Michalovce
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok : 7:00 – 17:00 hod.
Kontakty predávajúceho:
Zákaznícka linka: 0800939077, 0948 277 000
e-mail: obchod@verapostele.sk
reklamácie: reklamacie@vera-nabytok.sk
web: www.verapostele.sk
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice, tel.: 055/6220 781, Fax: 055/6224 547, web: www.soi.sk, e-mail: ke@soi.sk

Objednávanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávanie tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.verapostele.sk:
Kupujúci si vyberie tovar na internetovej stránke predávajúceho www.verapostele.sk. Tovar pridá do svojho elektronického nákupného košíka kliknutím na text ,,Do košíka“. V tomto kroku kupujúci uvedie špecifikácie vybraného tovaru ako farba, názvy poťahových látok, prevedenie, požadované rozmery a ďalšie, ako aj počet kusov. Ak kupujúci chce pokračovať vo výbere ďalších produktov na internetovej stránke predávajúceho, klikne na text "Pokračovať". Pre dokončenie nezáväznej objednávky klikne kupujúci na text "Odoslať objednávku".
Na karte Predbežná objednávka kupujúci vyplní svoje kontaktné údaje, zvolí si spôsob platby a dodania tovaru. Rovnako si vyberie spôsob komunikácie s predávajúcim a služby poskytujúce predávajúcim. Po prekontrolovaní sumáru objednávky a vyplnených údajoch odošle kupujúci nezáväznú objednávku predávajúcemu kliknutím na text ,,Odoslať nezáväznú objednávku“. Cena uvedená v nezáväznej objednávke nemusí byť konečná.
Predávajúci prekontroluje údaje v objednávke a špecifikácie tovaru, ktoré uviedol kupujúci. Ak si kupujúci vybral špecifikácie produktu s príplatkom, bude mu tento príplatok prirátaný k objednávke. Takto upravená objednávka s konečnou sumou bude kupujúcemu zaslaná na e-mail, ktorý uviedol v nezáväznej objednávke.
Predávajúci považuje objednávku za záväznú, v okamihu keď ju kupujúci potvrdí v e-maile, kliknutím na text "Záväzne potvrdzujem". Zákazník môže objednávku potvrdiť aj telefonicky.
Objednávanie tovaru prostredníctvom telefonickej linky:
Kupujúci si môže tovar objednať aj telefonicky. V takom prípade predávajúci vyplní nezáväznú objednávku podľa údajov a požiadaviek kupujúceho. Predávajúci zašle objednávku s konečnou sumou kupujúcemu na e-mail. Kupujúci berie na vedomie, že hovory na telefonickej linke môžu byť nahrávané. Na objednávky uzatvorené telefonicky sa primerane vzťahujú všetky ustanovenia týchto VOP.
Kupujúci si môže tovar objednať aj e-mailom alebo osobne na vzorkovej predajni. V takom prípade predávajúci vyplní nezáväznú objednávku podľa údajov a požiadaviek kupujúceho. Predávajúci zašle objednávku s konečnou sumou kupujúcemu na e-mail. Kupujúci berie na vedomie, že na tovar zakúpený osobne na vzorkovej predajni sa nevzťahuje Zákon č. 102/2014 Z.z.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy:
Vyplnenie a odoslanie objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.verapostele.sk, alebo vyplnenie objednávky predávajúcim na základe telefonického rozhovoru, e-mailovej komunikácie či osobnej návštevy vo vzorkovej predajni, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením kupujúceho, t.j. kliknutím na text ,,Záväzne potvrdzujem“ v e-maile.

Dodacie podmienky

Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a to v dojednanom množstve, kvalite a prevedení a kupujúci sa zaväzuje za tento tovar zaplatiť kúpnu cenu a tovar od predávajúceho prevziať. Kupujúci berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobudne až dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu.
Predávajúci tovar doručuje vlastnou dopravou, alebo osobným odberom tovaru na prevádzke predávajúceho.
Predávajúci tovar doručí na adresu uvedenú kupujúcim na najbližšie príjazdné miesto so spevnenou komunikáciou, a ak na dané miesto nie je vjazd obmedzený zákazom pre daný typ vozidla. Ak si vjazd na príjazdné miesto vyžaduje osobité povolenie, zabezpečí ho kupujúci.
Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je dohodnuté predávajúcim a kupujúcim v kúpnej zmluve.
Pod doručením tovaru nie je možné chápať vynesenie tovaru do domu a do bytu . Tieto služby je potrebné v prípade záujmu dohodnúť s predávajúcim vopred.
V prípade, ak zo strany kupujúceho bude prejavený záujem o vynesenie tovaru do bytu alebo do domu, je potrebné túto skutočnosť uviesť už v procese zadávania objednávky v poznámke k samotnej objednávke. Za túto vopred dohodnutú službu si predávajúci vyúčtuje jednorazový poplatok vo výške 30,- EUR.
V prípade, ak predávajúci zabezpečuje pre kupujúceho službu vynesenia tovaru do domu, zabezpečí bezplatne pre kupujúceho aj odvoz starého tovaru ( nábytku ). Záujem o túto službu je kupujúci povinný uviesť už v procese zadávania objednávky v poznámke k samotnej objednávke . Vlastnosti ( t.j. veľkosť, povaha a pod. ) vyvážaného tovaru však musia korešpondovať s vlastnosťami doručovaného tovaru ( t.j. nového nábytku ). Vyvážaný tovar musí byť pripravený k odvozu pred budovou ( resp. pred bránou domu, bytu ), v opačnom prípade samotné vynesenie nábytku k bráne, resp. k autu predávajúceho bude zo strany predávajúceho spoplatnené sumou 15,- Eur.
Termín dodania tovaru vlastnou dopravou predávajúci oznámi kupujúcemu vopred, najneskôr deň pred jeho dodaním.
V prípade, ak si kupujúci zvolí osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, Michalovce, predmetný tovar si môže u predávajúceho vyzdvihnúť na adrese prevádzky počas prevádzkovej doby predávajúceho, a to najneskôr v lehote do 14 dní od obdŕžania oznámenia o tom, že tovar bol uložený v prevádzke predávajúceho.
Kupujúci je povinný skontrolovať bezprostredne po doručení tovaru stav tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne prevziať poškodenú, alebo neúplnú zásielku, spíše s dopravcom protokol, v ktorom popíše neúplnosť a poškodenie tovaru. Neúplnosť alebo poškodenie tovaru, je nevyhnutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu e-mailom na adresu: reklamacie@vera-nabytok.sk .
V prípade, že po záväznom potvrdení objednávky dôjde k vypredaniu tovaru, alebo k zmene termínu dodania tovaru, predávajúci túto skutočnosť bezodkladne oznámi kupujúcemu. Predávajúci je zároveň povinný ponúknuť kupujúcemu alternatívny spôsob riešenia vzniknutého problému s dodaním tovaru. V prípade, ak kupujúcemu nebude vyhovovať alternatívne riešenie, alebo ak nebude súhlasiť s predĺžením dodacej lehoty tovaru, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny sú aktuálne, platné a vrátane DPH , ktoré je kupujúci povinný zaplatiť. Cena zobrazená na stránke predajcu pri konkrétnom tovare je vždy za základné prevedenie tovaru.
Vždy platí aktuálna cena pri zadávaní objednávky. Následne zvýšenie alebo zníženie ceny, nemá vplyv na uzatvorenú objednávku, ak nie je dohodnuté inak.
Ceny nezahŕňajú náklady na dodanie tovaru, vynášku tovaru, či znášku starého tovaru.
Akciové ceny sú platné do vypredania zásob a len po dobu presne určenú pod ilustračným obrázkom a v popise produktu.
Celková cena tovaru v zmysle objednávky kupujúceho je vždy zobrazená už v samotnom sumáre objednávky. Odkaz na sumár objednávky kupujúci obdrží od predávajúceho aj e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy za dohodnutý tovar. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru.
Predávajúci akceptuje nasledovný spôsob platby za tovar:
 • Platba v hotovosti pri dodaní tovaru
 • Platba platobnou kartou pri dodaní tovaru
 • Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho
 • Platba on-line prostredníctvom platobných kariet
 • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na prevádzke predávajúceho
 • Platba na splátky prostredníctvom spoločnosti Quatro a Home Credit 
Pre vylúčenie pochybností platí, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.
Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom) je Schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.
Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay je možná až po spracovaní objednávky.
Možnosti platby kartou

Náklady na dopravu

V prípade, ak si kupujúci zvolí doručenie tovaru prostredníctvom vlastnej dopravy predávajúceho, berie na vedomie, že náklady na dopravu tovaru na miesto určené v objednávke sú aktuálne v čase zadania objednávky.
V prípade, že zo strany kupujúceho nie je možné tovar prevziať počas pracovných dní, predávajúci po predošlej dohode s kupujúcim doručí tovar v čase mimo prevádzkových hodín za príplatok 30,- Eur. Služba „dohodnutý čas“ sa chápe, že dodanie je v konkrétny deň v čase od daného času, alebo mimo pracovnú dobu. 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ( ďalej len ako „Zákon“ ) v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť písomné a doručené spolu s tovarom predávajúcemu na adresu: VERA Nábytok, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce. Odstúpením sa zmluva ruší od počiatku.
Kupujúci spotrebiteľ je zároveň povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na vyššie uvedenú adresu predávajúceho, alebo ho v uvedenej lehote odovzdať predávajúcemu alebo osobe ním poverenej osobne v prevádzke predávajúceho. Tovar nie je možné zaslať dobierkou. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu tovar úplný, v nepoškodenom stave, s kompletnou dokumentáciou a v stave v akom ho prevzal. Vrátený tovar nesmie byť kupujúcim používaný, nesmie byť doň vykonaný zásah, ktorý by znemožnil predmetný tovar ponúknuť tretej osobe.
Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru a kompletnej dokumentácie súvisiacej s odstúpením od zmluvy, vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od kupujúceho spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu ( okrem poplatkov za vynesenie a odvoz starého nábytku). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. V prípade, že kupujúci spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu poškodený, používaný alebo neúplný tovar, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru, v skutočnej výške, alebo náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru, a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie tovaru kupujúci použije formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. ods. 6, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. nábytok atypických rozmerov vyrobený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, nábytok z brestového dreva,...)
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, ukončenia výroby tovaru výrobcom, alebo ak výrobca vykonal také výrazné zmeny, ktoré neumožňujú splniť povinnosti predávajúceho vyplývajúceho z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o danej skutočnosti. V prípade, že kupujúci už tovar zaplatil, je predávajúci povinný do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu sumu, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe za tovar. Nevylučuje sa právo dohody medzi kupujúcim a predávajúcim o spôsobe vrátenia peňazí.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo si vyhradzuje právo upraviť cenu, ak zistí, že na internetovej stránke je chybne uvedená cena, z dôvodu napr. preklepu, chyby pri písaní.

Zodpovednosť za vady, záručná doba a reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez vád a má požadované vlastnosti uvádzané predávajúcim, alebo výrobcom. V zmysle § 619 Občianskeho zákonníka predávajúci nesie zodpovednosť za výrobné vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.
Pri používaných veciach, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Kupujúci je povinný zistené vady na tovare oznámiť predávajúcemu bezodkladne po ich zistení na adresu reklamacie@vera-nabytok.sk. Už pri samotnom doručení tovaru prepravnou službou, alebo dopravou predávajúceho, je kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať. V prípade, ak zistí, že je tovar poškodený, alebo obsahuje iné vady a bol dodaný v rozpore s uzavretou zmluvou, je povinný spísať s prepravcom protokol, v ktorom popíše rozsah vady. Následne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho e-mailom na adresu reklamacie@vera-nabytok.sk. V uvedenom prípade má kupujúci nárok na vydanie nového tovaru, prípadne na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo vrátenie ceny za tovar. Ak kupujúci pri doručení tovar neskontroluje, môže si nároky z vád uplatniť iba vtedy, ak preukáže, že tovar mal vadu v čase prevzatia. Ak je poškodený alebo chybný diel z montovaného nábytku, prosíme daný diel nemontovať a bezodkladne zadať reklamáciu. Poškodený diel po zmontovaní nepodlieha reklamačnému konaniu, nakoľko poškodenie mohlo nastať nesprávnou manipuláciou.
Ak sa vyskytne výrobná vada na tovare počas záručnej doby, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po ich zistení písomne na adresu prevádzkarne predávajúceho, alebo e-mailom na adresu reklamacie@vera-nabytok.sk. V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť svoje meno, priezvisko, číslo dodacieho listu, názov reklamovaného tovaru, popis vady na tovare a dátum jeho prevzatia. V prípade, ak sa bude jednať o chybný diel, je nutné doplniť aj číslo chybného dielu podľa montážneho plánu. Predávajúci je povinný kupujúcemu bezodkladne po prijatí oznámenia o uplatnení reklamácie (v zložitejších prípadoch do 3 dní alebo v odôvodnených prípadoch – ak sa jedná o nutnosť technického zhodnotenia - do 30 dní ) potvrdiť prijatie reklamácie e-mailom na adresu zadanú kupujúcim v písomnej reklamácii, alebo písomne na adresu kupujúceho, a zároveň je povinný v uvedenej lehote informovať kupujúceho o ďalšom postupe.
Reklamačné konanie začína dňom doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie so všetkými náležitosťami, potrebnými pre začatie reklamačného konania:
 • Ak oznámenie o uplatnení reklamácie nebude obsahovať potrebné náležitosti, predávajúci vyzve kupujúceho k doplneniu oznámenia (napr. popis vady, označenie dielu, atď. ) V tomto prípade sa reklamačné konanie začína dňom doručenia chybajúcich náležitosti.
 • Ak je pre posúdenie reklamácie nevyhnutné doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu, reklamačné konanie sa začína dňom doplnenia oznámenia o uplatnení reklamácie, a to doručením reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 • Ak je pre posúdenie reklamácie nevyhnutná fotodokumentácia reklamovaného tovaru, reklamačné konanie sa začína dňom doplnenia oznámenia o uplatnení reklamácie, a to doručením fotodokumentácie, ktorú predávajúci vyhodnotí ako dostačujúcu pre reklamačné konanie.
Záručná doba je 24 mesiacov ak sa jedná o kupujúceho spotrebiteľa. V prípade, že sa jedná o kupujúceho podnikateľa, záručná doba je 6 mesiacov v súlade s Obchodným zákonníkom.
Kupujúci berie na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
 • mechanickým poškodením tovaru kupujúcim
 • neodborným zaobchádzaním, montážou alebo obsluhou zo strany kupujúceho
 • zanedbaním starostlivosti o tovar
 • nadmerným zaťažovaním, nesprávnym používaním tovaru
 • používaním tovaru v nevyhovujúcich podmienkach ( napr. nevhodné chemické a mechanické vplyvy, vlhkosť prostredia, teplota a pod. )
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie farieb tovaru na internetovej stránke predávajúceho sa môže mierne odlišovať od dodaného tovaru. Príčinou môže byť nastavenie zobrazovacieho zariadenia (počítač, mobil, tablet), technologický postup výrobcu tovaru, atď. Aby predávajúci minimalizoval tento problém, poskytuje predávajúci bezplatnú službu zaslania vzoriek poťahových látok. Kupujúci si môže vybrať max. 10 poťahových látok z príslušných vzorkovníkov. Predávajúci zašle vzorky poťahových látok jednému kupujúcemu iba raz.
Kupujúci berie na vedomie, že tovar, najmä z prírodných materiálov (drevo), či s nepravidelnými vzormi sa môže mierne odlišovať od dodaného tovaru. Príčinou môže byť technologický postup výrobcu pri výrobe tovaru, technologický postup výrobcu materiálu tovaru alebo reálne vlastnosti materiálu.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.verapostele.sk. Záväzným potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť zaslaním listu na adresu predávajúceho, osobne na predajni alebo elektronickou poštou doručenou na reklamacie@vera-nabytok.sk .
Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie, odporúčame kupujúcemu postupovať ďalej podľa pokynov predávajúceho:
 • vyhotoviť fotodokumentáciu vady a doručiť ju predávajúcemu na dohodnutú e-mailovú adresu
 • doručiť reklamovaný tovar na adresu prevádzkarne predávajúceho. Reklamovaný tovar musí kupujúci vyčistiť a zabaliť. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nepreberá tovar zaslaný dobierkou. Uvedené sa nevzťahuje na tovar, ktorý je pevne zabudovaný. Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu až v prípade, že o to predávajúci požiada.
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote do 30 dní od okamihu doručenia písomnej reklamácie predávajúcemu.
Spôsob vybavenia reklamácie:
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu buď odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu, alebo výmenou tovaru ( alebo jeho súčasti ), vrátením ceny za tovar, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo zamietnutím reklamácie s odôvodnením.
V zmysle § 622 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci má právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, tak o výmenu tejto súčasti, avšak len za predpokladu, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade, že sa v zmysle § 623 Občianskeho zákonníka jedná o vadu neodstrániteľnú a brániacu riadnemu užívaniu tovaru, alebo ak sa jedná o vadu, ktorá sa vyskytla opakovane viac krát, alebo má väčší počet rôznych odstrániteľných vád brániacich riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru v priebehu prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo na základe odborného posúdenia tovaru akreditovanou osobou. Náklady s tým súvisiace znáša predávajúci. Ak je pre vybavenie reklamácie potrebné odborné posúdenie tovaru, kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu Priemyselná 21, Michalovce 071 01.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po uplynutí 12 mesiacov a predávajúci ju zamietne, je povinný informovať kupujúceho v doklade o vybavení reklamácie o tom, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak osoba, ktorej bol tovar zaslaný na odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho, je kupujúci oprávnený reklamáciu uplatniť u predávajúceho znova. Počas výkonu odborného posúdenia záručná doba neplynie. Náklady súvisiace s odborným posúdením znáša predávajúci. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.
Opravu na vlastné náklady kupujúceho, predávajúci neprepláca, ak to nie je dohodnuté vopred.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar užívať z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť nová záručná doba.
V prípade, ak sa jedná o vadu na montovanom tovare, je kupujúci povinný bezodkladne zaslať reklamáciu predávajúcemu a s reklamovaným tovarom nemanipulovať ( nedemontovať ho ). Ak kupujúci aj napriek vyššie uvedenému upozorneniu reklamovaný tovar demontuje, nebude tento tovar podliehať reklamačnému konaniu, nakoľko k jeho poškodeniu mohlo dôjsť nesprávnou manipuláciou zo strany kupujúceho.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba na vady uvedené kupujúcim v ,,Oznámení o uplatnení reklamácie“, a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne.
V nadväznosti na vyššie uvedené je kupujúci spotrebiteľ oprávnený požiadať predávajúceho o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa domnieva, že zo strany predávajúceho došlo pri vybavovaní reklamácie k porušeniu jeho práv. V prípade, ak predávajúci túto žiadosť odmietne ako neopodstatnenú, alebo ak kupujúcemu spotrebiteľovi na túto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní od jej doručenia, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) spôsobom upravený v § 12 zákona 391/2015 Z.z.
Subjektmi ARS sú orgány špecifikované v § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. a oprávnené právnické osoby podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z., ktoré sú zapísané v zozname Ministerstva vnútra SR a medzi ktoré patrí aj Slovenská obchodná inšpekcia.
Spotrebiteľ má zároveň možnosť podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Žiadne s poskytnutých údajov nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo emailom na adresu obchod@verapostele.sk.
V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho požadované tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Predávajúci si z dôvodu zamedzenia škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku vytvorenú z blokovanej IP adresy.

Záverečné ustanovenia

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na stránke www.verapostele.sk v deň potvrdenia záväznej objednávky kupujúcim.
Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky zmeniť v prípade, ak si to bude vyžadovať zmena právnych predpisov alebo obchodnej politiky.
Tieto obchodné podmienky predávajúceho nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.6.2020